Alle leverancer sker alene på nedenstående slags- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

1. Tilbud, Ordre

1.1 Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet. 

1.2 Ved ordres afgivelse til leverandørens salgskonsulent eller ordrekontor er aftalen først indgået, når ordren accepteres af leverandøren. Alle priser er ekskl. moms og enhver anden statslig afgift. Der leveres altid til leveringsdagens pris, medmindre der foreligger skriftlig aftale om andet. Förch A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser, leverings-, salgs- og betalingsbetingelser.

2. Betaling m.v. 

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Efter forfald beregnes der renter med 2 % pr. påbegyndt måned.

I det omfang dansk lov tillader det, forbliver produkter Förch A/S´ ejendom, indtil betaling har fundet sted.

3. Levering

Levering sker ab lager, medmindre andet er aftalt. Leverandøren sørger for og vælger forsendelsesmåde. Leveringen sker for købers risiko, og køber skal i tilfælde af transportskade reklamere direkte til transportøren. Forsinket leverance berettiger ikke køber til erstatning.

4. Forsinkelse og Force Majeure

Förch A/S er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindring der skyldes strejke, driftsforstyrrelser, import vanskeligheder eller anden force majeure. Der kan på den baggrund ikke gøres erstatningskrav gældende over for Förch A/S

5. Returnering af varer

Returnering af bestilte eller leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Förch A/S. Kun ubeskadigede varer i original emballage tages retur. Der fratrækkes en dekort på 15 % ved returnering. Ikke lagerførte varer (Skaffevarer) tages ikke retur. Al returnering skal ske franko.

6. Reklamationer og garanti

Finder køber ved varens modtagelse at hele den aftalte mængde eller den på følgeseddelen anførte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber senest 3 dage efter varemodtagelsen at underrette Förch A/S herom. 

Varer, som inden for 12 måneder viser sig behæftet med fremstillings- og/eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved franko indsendelse til Förch A/S. Såfremt køber har forsøgt at ændre, reparere eller har anvendt produktet fejlagtigt, bortfalder reparations- og/eller ombytningstilsagnet. Service og reklamationer følger de til enhver tid gældende bestemmelser fra vore leverandører, dvs. at kreditering eller ombytning først vil blive foretaget når vore leverandører har godkendt reklamationen. Sælger har ikke ansvar til at betale erstatning for direkte eller indirekte følgeskader eller tab ved fejl i den leverede vare.

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets funktion, anvendelse og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkelig skriftligt er aftalt, omtrentlige og alene vejledende.

7. Returnering af varer

Returnering af bestilte eller leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Förch A/S. Kun ubeskadigede varer i original emballage tages retur. Der fratrækkes en dekort på 15 % ved returnering. Ikke lagerførte varer (Skaffevarer) tages ikke retur. Al returnering skal ske franko. Elektriske dele tages ikke retur.

8. Produktansvar

For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang, ansvaret kan pålægges denne. Förch A/S´ ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 3,7 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade.    Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller anden indirekte tab. 

9. Værneting

Værneting for begge parter er de danske domstole. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret.